Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm Essente và khách hàng liên hệ qua các hình thức:
+ Liên hệ trực tiếp
+ Liên hệ qua điện thoại 
+ Liên hệ qua email
Mục đích thu thập thông tin: phục vụ kinh doanh, marketing và chăm sóc khách hàng.
Pham vi thu thập thông tin: thu thập thông tin do khách hàng cung cấp như: họ tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email, tài khoản, mã số thuế…