Phương tiện và công cụ chỉnh sửa dữ liệu

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm Essente  thu thập thông tin khách hàng bằng hình thức thủ công, dữ liệu khách hàng không thể truy cập thông qua internet, vì thế khách hàng không thể tiếp cận và chỉnh sửa. Trường hợp khách hàng có yêu cầu điều chỉnh hoặc hủy bỏ, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết để thực hiện.