Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin khách hàng sẽ được 
Công ty TNHH SX TM Mỹ phẩm Essente lưu trữ suốt trong quá trình kinh doanh. Thông tin sẽ bị hủy khi khách hàng yêu cầu hoặc khi không còn phù hợp.